Phone:0700 17 724

Download

Products

Liquid nitrogen fertilizer
запитай
за този продукт

Течния азотен тор е широко използван в земеделското производство на най-развитите селскостопански страни - Франция, Испания, Италия, САЩ, Германия и Великобритания. Приложим е както за основно и предсеитбено торене, така и за листно подхранване.

Течния азотен тор (UAN) съдържа не по-малко от 32% N (азот) активно вещество под формата на карбамид (амиден азот) и амониева селитра (амониев-нитратен азот).

Продуктът е произведен от "Агрополихим" АД , гр. Девня и се предлага в съдове с вместимост от 1 м³ или в цистерни.

АЗОТЕН ТОР (UAN)

Състав
Спецификация
Външен вид 
Прозрачна течност
Карбамид
мин. 34.5 ±1 %
Амониев нитрат
мин. 45.7 ±1 %
Общо азот
мин. 32.0 %
Свободен амоняк 
0 - 200 ppm*
Инхибитор 
100 - 140 ppm*
Вода
макс. 20.2 %

* ppm - parts per million - една милионна част от цялото количество.


АЗОТЕН ТОР (UAN) - ТЕЧНА КОНЦЕНТРАЦИЯ НА БИОЛОГИЧЕН ТОР

Индустриалното производство на течни торове започва в САЩ в началото на 60-те години. През 1965 г. консумацията на течни торове представлява вече 18% ( около 5 мил.тона) от общото торово потребление в страната. През 1993 г. консумацията е вече 18 мил.тона или 40% от потребените в страната торове. Най-широко употребяваните течни торове са – Амониев анхидрид и Течен азотен тор /UAN/ (28% -32%).

UAN намира все по-голямо приложение в САЩ и се предполага, че в бъдеще потреблението му значително ще се увеличи. В световен мащаб през 1993 г. около 61 % от торенето вече се извършва с течни торове.
Други страни, в които се използват предимно течни торове са: Франция, Испания, Канада, Англия, Италия, Холандия, Португалия, Дания, Швеция, Саудитска Арабия, Бразилия и Колумбия.

Наред с азотните, в течна форма се използват и сложни торове като NPK (11-37-0), (10-34-0) или сунспензии с добавка на калиев хлорид.

Течните торове обикновено се подразделят на две групи:
- разтвори – бистри, прозрачни, безцветни течности без утайка или с добавка на оцветител като предпазна мярка;
- суспензионни – наситени мътни разтвори, които съдържат малки частици активно вещество с добавки на глинено желе за поддържане на суспензията в добро състояние.

Най-разпостранени видове течни торове са:
- Амониев анхидрид (безводен амоняк);
- Амонячна вода;
- Течен азотен тор /UAN/;
- Амониев полифосфат.

В България Течният азотен тор има добра перспектива за приложение при пролетните полски култури поради факта, че използването му е много подходящо за:
- районите с трайни засушавания –Северозападна България, Добруджа, Тракийската
низина, Югоизточна България;
- при по-късни сеитби /април- май/, когато температурите са високи;
- при отглеждане на култури в условията на поливен режим на почви с лек механичен състав, където загубите на азот са високи – песъчливи и алувиални почви.

Течният азотен тор (UAN) съдържа не по-малко от 32% активно вещество под формата на карбамид (амиден азот) и амониева селитра (амониев-нитратен азот). В общото азотно съдържание на UAN, амидният азот е около 50%, а амониевият и нитратният азот е по 25%. UAN не съдържа свободен амоняк, не е пожароопасен, взривоопасен или токсичен за хората и животните. Течният азотен тор уврежда съдове от цветни метали. По тази причина частите, които отвеждат течността, особено дюзите, арматурите и манометрите, трябва да са от устойчиви материали като пластмаса, неръждаема стомана или керамика.
ПРЕДИМСТВА ПРИ ТОРЕНЕ С ТЕЧЕН АЗОТЕН ТОР (UAN)

• Течния азотен тор се разпределя точно и равномерно, включително при по-големи работни площи.
• При използването му загубите от промиване на нитрати в почвата са по-ниски.
• Поема се не само посредством кореновата система на растенията, но и от листата - така азотът се усвоява и използва по-ефективно.
• Торенето с Течен азотен тор може да се комбинира с мероприятия по растителна защита, като се разпръсква едновременно тор и препарати, което спестява време и разходи.
• При използването му значително се намалява капковото изпаряване, а с това и отклонението на веществата в атмосферата.
• Не съдържа свободен амоняк и може да се внася повърхностно с високопроизводителна наземна техника в това число и със самолети. Може да се внася и с поливните води. Позволява пълна механизация.
• UAN може да се смесва с необходимите микроелементи и пестициди и не изисква оптимална влажност на почвата.
• При Течния азотен тор разходите за производство, транспорт, съхраняване и торена са значително по-ниски.
•  Не е токсичен, пожаро или взривоопасен и може да се транспортира и съхранява в съдове от черна стомана или стъклопласт.
• Азотът в течния азотен тор  е свързан в три форми - амониева, нитратна и амидна, което го прави универсално ефективен за всички почви и култури, особено с тези с дълъг вегетационен период. Течният азотен тор може да се внася в почвата по всяко време (от периода на основното и предсеитбено торене до подхранването). 
• В строго определена концентрация UAN-а може да се използва и за листно торене.
• Течния азотен тор се проявява като неутрален по отношение окисляването на почвата, тъй като съдържащия се в него карбамид под влияние на уробактериите се амонифицира до амониев карбонат, който временно алкализира почвата и неутрализира киселинността, получена при усвояване на амониево-нитратната съставка.
• Запазва качествата си независимо от периода на съхранение.
• Неутралност по отношение на окисляване на почвата. Карбамидът, който под влияние на уробактериите в почвата се амонифицира до амониев карбонат, предизвиква алкална реакция и неутрализира киселата реакция на нитратния азот.
Желая да бъда информиран
за предстоящи промени в цените: