Национален телефон:0700 17 724

Изтеглете от

ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ОТ
АГРО.ЕКСПЕРТС
Виж повече
ПОЛЗА ОТ ЦЯЛОСТНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИТЕ
Виж повече
ТЕЧЕН АЗОТЕН ТОР (UAN) Виж повече
ТЕХНОЛОГИИ НА ТОРЕНЕ 
С ТЕЧНИ ТОРОВЕ 
Виж повече
СЪВЕТИ И ПРЕПОРЪКИ 
ОТ АГРО.ЕКСПЕРТС 
Виж повече

Новини

30 Окт
2014

Течен азотен тор / UAN / Liquid UREA AMMONIA NITRATE

ВЪВЕДЕНИЕ

ВОДНИ РАЗТВОРИ НА ПРОМИШЛЕНИ АЗОТНИ ТОРОВЕ

Индустриалното производство на течни торове започва в САЩ в началото на 60-те години. През 1965 година консумацията на течни торове представлява вече 18% ( около 5 мил.тона) от общото торово потребление в страната. През 1993 година консумацията е вече 18 мил.тона или 40% от потребените в страната торове. Най-широко употребяваните течни торове са – Амониев анхидрид и Течен азотен тор /UAN/ (28% -32%). UAN намира все по-голямо приложение в САЩ и се предполага, че в бъдеще потреблението му значително ще се увеличи. В световен мащаб през 1993 година около 61 % от торенето вече се извършва с течни торове. Други старни, в които се използват предимно течни торове са: Франция, Испания, Канада, Англия, Италия, Холандия, Португалия, Дания, Швеция, Саудитска Арабия, Бразилия и Колумбия. Наред с азотните, в течна форма се използват и сложни торове като NPK (11-37-0), (10-34-0) или сунспензии с добавка на калиев хлорид.


Течните торове обикновено се подразделят на две групи:

- разтвори – бистри, прозрачни, безцветни течности без утайка или с добавка на оцветител като предпазна мярка;

- суспензионни – наситени мътни разтвори, които съдържат малки частици активно вещество с добавки на глинено желе за поддържане на суспензията в добро състояние.

Най-разпостранени видове течни торове са:
- Амониев анхидрид (безводен амоняк);
- Амонячна вода;
- Течен азотен тор /UAN/;
- Амониев полифосфат.

1. ТЕЧЕН АЗОТЕН ТОР /UAN/– ВОДЕН РАЗТВОР НА УРЕЯ – CO(NH2)2 и АМОНИЕВ НИТРАТ – NH4 NO3

1.1.Физико – химични характеристики на UAN
Приложение 1
Съдържание на N в % 28% 30% 32%
Съдържание на AN в % като тегло 40.1 42.2 44.3
Съдържание на UREA в % като тегло 30.0 32.7 35.4
Съдържание на вода в % като тегло 29.9 25.1 20.3
Специфично тегло при 16 оС 1.283 1.303 1.320
Кристализация при външна температура в оС -18 -10 -2

Течният азотен тор /UAN/ съдържа не по-малко от 32% активно вещество под формата на карбамид / амиден азот/ и амониева селитра /амониев-нитратен азот/. В общото азотно съдържание на UAN амидният азот е около 50%, а амониевият и нитратният азот е по 25%. UAN не съдържа свободен амоняк; не е пожароопасен, взривоопасен, корозионен или токсичен за хората и животните.

1.2. СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА ТЕЧЕН АЗОТЕН ТОР /УАН/:
 • Течният азотен тор /UAN/ уврежда съдове от цветни метали. По тази причина частите, които отвеждат течността, особено дюзите, арматурите и манометрите, трябва да са от устойчиви материали като пластмаса, неръждаема стомана или керамика;
 • Течният азотен тор /UAN/ /28%/ е стабилен от –17 0С до + 320С. При температури под -170С или над +320С частиците на UAN кристализират- получава се отделяне в резервоара и запушване на дюзата. При по-високо концентриран тор точката на кристализиране преминава до -100С. По тази причина UAN трябва да се разрежда до 28%;
 • Течният тор /UAN/ има по-голяма гъстота;
 • Течният тор /UAN/ е неутрален и не окислява почвата. Гарантира безопасна употреба, тъй като не е токсичен, пожаро и взривоопасен.
Трите форми на азот, внесени в почвата, се използват за храна от растенията. Амониевият азот се абсорбира върху почвените частици в усвоима за растенията форма, а нитратите остават в почвения разтвор и веднага се приемат от корените на растенията. Карбамидът се подлага на хидролиза чрез почвените микроорганизми уробактерии и се трансформира до амониев азот, като част от него впоследствие постепенно се окислява до нитратен азот. Продължителността на тези промени е различна и зависи от почвените условия:
- в почви, които са богати на органично вещество и със слабо кисела до неутрална реакция, процесът на трансформация на азотните форми е около 5-10 дни;
- в почви, бедни на хумус и с кисела реакция, промените се извършват за около 10-15 дни.Освен с прякото си предназначение /за наторяване/ UAN може да се използва и като база за суспензионни торове.

Посочените физични и агрохимични свойства на Течния азотен тор го правят по-добър от твърдите азотни торове по отношение на усвояемостта.
 • Течният азотен тор е по-подходящ, както за предсеитбено торене, така и за подхранване на зимни и пролетни полски култури, защото осигурява на растенията амониева и нитратна азотна храна веднага след торенето в началните фази от растежа и развитието. Амидната форма постепенно се преобразува в усвоима от растенията храна. Така се намаляват загубите от измиване на нитратите при по-големи количества валежи при почви с лек механичен състав или високи подпочвени води, при поливни условия.
 • Течният азотен тор практически е бързо действащ, защото осигурява веднага храна за растенията, но в същото време отдава част от активното си вещество постепенно чрез преобразуването на карбамида.
 • Течният азотен тор може да се внесе върху почвата , ако е необходимо при по-висока температура на въздуха ( над 18-20 оС) и при ниска почвена влага, защото той веднага се поема от почвените частици. По този начин се намаляват газообразните загуби от азот, които при твърдите торове - карбамид и амониева селитра - при подобни условия достигат 10-20%. Ето защо течният тор не изисква бързо заораване (инкорпориране) в почвата. Това може да стане със сеитбата, ако торенето се извърши след последната почвена обработка или непосредствено преди сеитбата. Така се пести време и разходи за допълнителна почвена обработка.
 • При използване на Течен азотен тор се постига много по- равномерно разпръскване върху повърхността на почвата.
 • Прибавената към Течния азотен тор инхибираща съставка го прави некорозионен. Така Течният азотен тор може да се транспортира чрез цистерни за вода, цистерни от черна стомана или стъклопласт. Торенето на полето се извършва безпроблемно с всички известни на българските земеделци машини, използвани за пръскане с пестициди или със самолет.
 • При Течния азотен тор транспортните разходи и разходите за товарене, разтоварване и торене /ръчен и механизиран труд/ са по-ниски в сравнение с тези при твърдите азотни торове.
 • Добрите свойства на Течния азотен тор /главно неутралната реакция/ го прави подходящ при определени условия и за листно торене на земеделски култури –зимен и пролетен ечемик, пшеница, царевица за зърно и силаж, многогодишни треви и тревни смески, тютюн и други.
 • Течният азотен тор успешно се прилага съвместно с пестициди, микроелементи, течни фосфорни и калиеви торове.
 • При отглеждане на култури в неполивни условия цялата торова норма трябва да се внесе преди последната почвена обработка или преди сеитбата. При организационни проблеми Течният азотен тор може да се разпръсне върху повърхността на почвата непосредствено след сеитба. Не съществуват никакви рискове за нормално поникване и растеж на растенията.
 • Вегетационното подхранване на полските култури е зависимо от валежите и е по-често неефективно мероприятие. При по-малко валежи твърдите торове не се усвояват достатъчно добре от растенията.
 • В България Течният азотен тор има добра перспектива за приложение при пролетните полски култури поради факта, че използването му е много подходящо за:
- районите с трайни засушавания –Северозападна България, Добруджа, Тракийската низина, Югоизточна България;
- при по-късни сеитби /април- май/, когато температурите са високи;
- при отглеждане на култури в условията на поливен режим на почви с лек механичен състав, където загубите на азот са високи – песъчливи и алувиални почви.


1.3.ПРЕДИМСТВА НА ТЕЧНИЯ АЗОТЕН ТОР:
 • Течният азотен тор се разпределя точно и равномерно, включително при по-големи работни площи;
 • При използване на Течен азотен тор загубите от промиване на нитрати в почвата са по-ниски;
 • Течният азотен тор се поема не само посредством кореновата система на растенията, но и от листата- така азотът се усвоява и използва по-ефективно;
 • Торенето с Течен азотен тор може да се комбинира с мероприятия по растителна защита, като се разпръсква едновременно тор и препарати, водещо до спестяване на време и разходи;
 • При използване на течен азотен тор значително се намалява капковото изпаряване, а с това и атмосферното отклонение на веществата;
 • Течният азотен тор не съдържа свободен амоняк и може да се внася повърхностно с високопроизводителна наземна техника в т.ч. и със самолети. Може да се внася и с поливните води. Позволява пълна механизация;
 • Заравянето на Течния азотен тор не е задължително. Осигурява висока равномерност на торенето;
 • Течният азотен тор може да се смесва с необходимите микроелементи и пестициди и не изисква оптимална влажност на почвата;
 • При Течния азотен тор разходите за производство, транспорт, съхраняване и торене са значително по-ниски от тези при гранулираните торове;
 • Течният азотен тор не е токсичен, пожаро и взривоопасен и може да се транспортира и съхранява в съдове от черна стомана или стъклопласт;
 • Течния азотен тор има ниска температура на кристализиране – от –2оС до –18оС в зависимост от съдържанието на N (от 32% до 28%);§ В равен обем в 32%-ния Течен тор се съдържа 1,3 пъти повече активен азот, отколкото в гранулираната урея и 1,5 пъти повече, отколкото в амониевия нитрат. При това загубите на азот след торене с Течен азотен тор са значително по-ниски в сравнение с твърдите азотни торове;
 • Азотът в Течния азотен тор е свързан в три форми – амониева, нитратна и амидна, което го прави универсално ефективен за всички почви и култури, особено за тези с дълъг вегитационен период. Течният азотен тор може да се внася в почвата по всяко време (от периода на основното и предсеитбеното торене до подхранването). В строго определена концентрация Течния тор може да се използва и за листно торене;
 • Течният азотен тор се проявява като неутрален по отношение на окисляването на почвата, тъй като съдържащия се в него карбамид под влияние на уробактериите се амонифицира до амониев карбонат, който временно алкализира почвата и неутрализира киселинността получена при усвояване на амониево-нитратната съставка;
 • Течният азотен тор е бързодействащ тор, защото осугурява на растенията амониева и нитратна азотна храна веднага след торенето;
 • В същото време е с много благоприятно въздействие за културите с дълъг вегетационен период, тъй като отдава част от активното си вещество постепенно чрез преобразуванията на карбамида;
 • Течният азотен тор може да се внесе повърхностно върху почвата.
Виж повече

Новини

28 Юли
2015

Събиране на реколтата в България

Гледайте най-новото видео за работата на Агро.Експертс с дрон и за резултатите от прилагането на професионални и високотехнологични решения за обследване състоянието на земеделските земи, проследяване развитие ...

повече
27 Ное
2014

ЦЯЛОСТНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИТЕ

Цялостните технологии за отглеждане на културите включват препоръки за начина на обработка на дадените площи, сеитбооборот, подхранване сеитбени норми и грижи през вегетацията. След представяне на нужната ...

повече
30 Окт
2014

Течен азотен тор / UAN / Liquid UREA AMMONIA NITRATE

ВЪВЕДЕНИЕВОДНИ РАЗТВОРИ НА ПРОМИШЛЕНИ АЗОТНИ ТОРОВЕ Индустриалното производство на течни торове започва в САЩ в началото на 60-те години. През 1965 година консумацията на течни торове представлява вече 18% ( ок ...

повече
Към всички новини...