Течен азотен тор / UAN / Liquid UREA AMMONIA NITRATE

10.30.13

ТЕЧЕН АЗОТЕН ТОР

/UAN/

 

ПРОИЗВЕДЕН ОТ “АГРОПОЛИХИМ”АД

 


 

ВЪВЕДЕНИЕ

ВОДНИ  РАЗТВОРИ  НА ПРОМИШЛЕНИ АЗОТНИ ТОРОВЕ         

Индустриалното производство на течни торове започва в САЩ в началото на 60-те години. През   1965 година консумацията на течни торове представлява вече 18% ( около 5 мил.тона) от общото торово потребление в страната. През 1993 година консумацията е вече 18 мил.тона или 40% от потребените в страната торове. Най-широко употребяваните течни торове са – Амониев анхидрид и Течен азотен тор /UAN/ (28% -32%). UAN намира все по-голямо приложение в САЩ и се предполага, че в бъдеще потреблението му значително ще се увеличи. В световен мащаб през 1993 година около 61 % от торенето вече се извършва с течни торове. Други старни, в които се използват предимно течни торове са: Франция, Испания, Канада, Англия, Италия, Холандия, Португалия, Дания, Швеция, Саудитска Арабия,  Бразилия и Колумбия. Наред с азотните,  в течна форма се използват и сложни торове като NPK (11-37-0), (10-34-0) или сунспензии с добавка на калиев хлорид.

Течните торове обикновено се подразделят на две групи:

-       разтвори – бистри, прозрачни, безцветни течности без утайка или с добавка на оцветител като предпазна мярка;

-       суспензионни – наситени мътни разтвори, които съдържат малки частици активно вещество с добавки на глинено желе за поддържане на суспензията в добро състояние.

Най-разпостранени  видове течни торове са:

-          Амониев анхидрид (безводен амоняк);

-          Амонячна вода;

-          Течен азотен тор /UAN/;

-          Амониев полифосфат.

 

1. ТЕЧЕН АЗОТЕН ТОР /UAN/– ВОДЕН РАЗТВОР НА УРЕЯ – CO(NH2)2 и АМОНИЕВ НИТРАТ – NH4 NO3

 

1.1.Физико – химични характеристики на UAN

Приложение 1

 

Съдържание на N в %

28%

30%

32%

Съдържание на AN в % като тегло

40.1

42.2

44.3

Съдържание на UREA в % като тегло

30.0

32.7

35.4

Съдържание на вода в % като тегло

29.9

25.1

20.3

Специфично тегло при 16 оС

1.283

1.303

1.320

Кристализация при външна температура в оС

-18

-10

-2

 

Течният азотен тор /UAN/ съдържа не по-малко от 32% активно вещество под формата на карбамид / амиден азот/ и амониева селитра /амониев-нитратен азот/.  В общото азотно съдържание на UAN амидният азот е около 50%, а амониевият и нитратният азот е по 25%. UAN не съдържа свободен амоняк; не е пожароопасен, взривоопасен, корозионен или токсичен за хората и животните

1.2. СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА ТЕЧЕН АЗОТЕН ТОР /УАН/:

Ø  Течният азотен тор /UAN/ уврежда съдове от цветни метали. По тази причина частите, които отвеждат течността, особено дюзите, арматурите и манометрите, трябва да са от устойчиви материали като пластмаса, неръждаема  стомана или керамика;

Ø  Течният азотен тор /UAN/ /28%/ е стабилен от –17 0С до + 320С. При температури под -170С или над +320С частиците на UAN кристализират- получава се отделяне в резервоара и запушване на дюзата. При по-високо концентриран тор точката на кристализиране преминава до -100С. По тази причина UAN трябва да се разрежда до 28%;

Ø  Течният тор /UAN/ има по-голяма гъстота;

Ø  Течният тор /UAN/ е неутрален и не окислява почвата. Гарантира безопасна употреба, тъй като не е токсичен, пожаро и взривоопасен.

Трите форми на азот, внесени в почвата, се използват за храна от растенията.  Амониевият азот се абсорбира върху почвените частици в усвоима за растенията форма, а нитратите остават в почвения разтвор и веднага се приемат от корените на растенията. Карбамидът се подлага на хидролиза чрез почвените микроорганизми уробактерии и се трансформира до амониев азот, като част от него впоследствие постепенно се окислява до нитратен азот. Продължителността на тези промени е  различна и зависи от почвените условия:

-          в  почви, които са  богати на органично вещество и  със слабо кисела до неутрална реакция,  процесът на трансформация на азотните форми е около 5-10 дни;

-          в почви, бедни на хумус и с кисела реакция,  промените се извършват за около 10-15  дни.

Освен  с прякото си  предназначение  /за наторяване/ UAN може да се използва и като база за суспензионни торове.

 

Посочените физични и агрохимични свойства на Течния азотен тор го правят по-добър от твърдите азотни торове по отношение на усвояемостта, тъй като .

Þ     Течният азотен тор  е по-подходящ, както за предсеитбено торене, така и за подхранване на зимни и пролетни полски култури, защото  осигурява на растенията амониева и нитратна азотна храна веднага след торенето в началните фази от растежа и развитието. Амидната форма постепенно се преобразува в усвоима от растенията храна. Така се намаляват загубите от измиване на нитратите при по-големи количества валежи при почви с лек механичен състав или високи подпочвени води, при поливни условия.

Þ     Течният азотен тор практически е бързо действащ, защото осигурява веднага храна за растенията, но в същото време отдава част от активното си вещество постепенно чрез преобразуването на карбамида.

Þ     Течният азотен тор може да се внесе върху почвата , ако е необходимо при по-висока температура на въздуха ( над 18-20 оС) и при ниска почвена влага, защото той веднага се поема от почвените частици. По този начин се намаляват  газообразните загуби от азот, които при твърдите торове -  карбамид и амониева селитра - при подобни условия достигат 10-20%. Ето защо течният тор не изисква бързо заораване (инкорпориране) в почвата. Това може да стане със сеитбата, ако торенето се извърши след последната почвена обработка или непосредствено преди сеитбата.  Така се пести време и разходи за допълнителна почвена обработка.

Þ     При използване на Течен азотен тор се постига много по- равномерно разпръскване  върху повърхността на почвата.

Þ     Прибавената към Течния азотен тор инхибираща съставка го прави некорозионен. Така Течният азотен тор може да се транспортира  чрез  цистерни за вода, цистерни от черна стомана или стъклопласт. Торенето на полето се извършва безпроблемно с всички известни на българските земеделци машини, използвани за пръскане с пестициди или със самолет.

Þ     При Течния азотен тор транспортните разходи и разходите за товарене, разтоварване  и торене /ръчен и механизиран труд/  са по-ниски в сравнение с тези при твърдите азотни торове.

Þ     Добрите свойства на Течния азотен тор /главно неутралната реакция/ го прави подходящ при определени условия и за листно торене на земеделски култури –зимен и пролетен ечемик, пшеница, царевица за зърно и силаж, многогодишни треви и тревни смески, тютюн и други.

Þ     Течният азотен тор успешно се  прилага съвместно с пестициди, микроелементи, течни фосфорни и калиеви торове.

Þ     При отглеждане на култури в неполивни условия цялата торова норма трябва да се внесе преди последната почвена обработка или преди сеитбата. При организационни проблеми Течният азотен тор може да се разпръсне върху повърхността на почвата непосредствено след сеитба. Не съществуват никакви рискове за нормално поникване и растеж  на растенията.

Þ     Вегетационното подхранване на полските култури е зависимо от  валежите и е по-често  неефективно мероприятие. При по-малко валежи твърдите торове  не се усвояват  достатъчно добре от растенията.

Þ     В България Течният азотен тор има добра перспектива за приложение при пролетните полски култури поради факта, че използването му е много подходящо за:

-          районите с трайни засушавания –Северозападна България, Добруджа, Тракийската  

      низина, Югоизточна България;

-     при по-късни сеитби /април- май/, когато температурите са високи;

            -     при отглеждане на култури в условията на поливен режим на почви с лек механичен състав,

      където загубите на азот са високи – песъчливи и алувиални почви.

 

1.3.ПРЕДИМСТВА НА ТЕЧНИЯ АЗОТЕН ТОР:

§  Течният азотен тор се разпределя точно и равномерно, включително  при по-големи работни площи;

§  При използване на Течен азотен тор загубите от промиване на нитрати в почвата са по-ниски;

§  Течният азотен тор  се поема не само посредством кореновата система на растенията, но и от листата- така азотът се  усвоява и използва по-ефективно;

§  Торенето с Течен азотен тор може да се комбинира с  мероприятия по растителна защита, като се разпръсква едновременно тор и препарати, водещо  до спестяване на време и разходи;

§  При използване на течен азотен тор значително се намалява капковото изпаряване, а с това  и атмосферното отклонение на веществата;

§  Течният азотен тор не съдържа свободен амоняк и може да се внася повърхностно с високопроизводителна наземна техника в т.ч. и със самолети. Може да се внася и с поливните води. Позволява пълна механизация.

§  Заравянето на Течния азотен тор не е задължително. Осигурява висока равномерност на торенето.

§  Течният азотен тор може да се смесва с необходимите микроелементи  и пестициди и не изисква оптимална влажност на почвата;

§  При Течния азотен тор  разходите за производство, транспорт, съхраняване и торене са значително по-ниски от тези при гранулираните торове.

§  Течният азотен тор не е токсичен, пожаро и взривоопасен и може да се транспортира и съхранява в съдове от черна стомана или стъклопласт;

§  Течния азотен тор  има ниска температура на кристализиране – от –2оС до –18оС в зависимост от съдържанието на N (от 32% до 28%);

§  В равен обем в 32%-ния Течен тор се съдържа 1,3 пъти повече активен азот, отколкото в гранулираната урея и 1,5 пъти повече, отколкото в амониевия нитрат. При това загубите на азот след торене с Течен азотен тор са значително по-ниски в сравнение с твърдите азотни торове;

§  Азотът в Течния азотен тор е свързан в три форми – амониева, нитратна и амидна, което го прави универсално ефективен за всички почви и култури, особено за тези с дълъг вегитационен период. Течният азотен тор може да се внася в почвата по всяко време (от периода на основното  и  предсеитбеното торене до подхранването). В строго определена концентрация Течния тор може да се използва и за листно торене;

§  Течният азотен тор се проявява като неутрален по отношение на окисляването на почвата, тъй като съдържащия се в него карбамид под влияние на уробактериите се амонифицира до амониев карбонат, който временно алкализира почвата и неутрализира киселинността получена при усвояване на амониево-нитратната съставка;

§  Течният азотен тор е бързодействащ тор, защото осугурява на растенията амониева и нитратна азотна храна веднага след торенето.

§  В същото време е с много благоприятно въздействие за културите с дълъг вегетационен период, тъй като отдава част от активното си вещество постепенно чрез преобразуванията на карбамида;

§  Течният азотен тор може да се внесе повърхностно върху почвата

Новини

10.30.13
Течен азотен тор / UAN / Liquid UREA AMMONIA NITRATE

ТЕЧЕН АЗОТЕН ТОР /UAN/   ПРОИЗВЕДЕН ОТ “АГРОПОЛИХИМ”АД    ВЪВЕДЕНИЕ ВОДНИ  РАЗТВОРИ  НА ПРОМИШЛЕНИ АЗОТНИ ТОРОВЕ        &... »

10.26.13
Азотът се усвоява от житните култури по-добре при подходящо фосфорно и калиево торене

 Азотът се усвоява от житните култури по-добре при подходящо фосфорно и калиево торене  Самостоятелното азотно торене, практикувано от много фермери през последните години има отрицателни ефекти в няк... »

10.25.13
Количество извлечени елементи от 1 тон - люцерна

Елементи Общо извлечено активно вещество Азот  (N) 26 кг Фосфор  (P2O5) 6.00 кг Калиѝ (K2O)... »

10.25.13
Количество извлечени елементи от 1 тон - рапица

Елементи Общо извлечено активно вещество Азот  (N) 38 кг Фосфор  (P2O5) 24 кг ... »

10.25.13
Количество извлечени елементи от 1 тон - царевица

Елементи Извличане чрез зърно Извличане чрез фуражни остатъци Общо извлечено активно вещество Азот  (N) 12 кг 8.00 к... »

10.25.13
Фактори, влияещи върху търсенето на торове

Ползата тор/ хранително приложение в  парично изражение трябва да бъде достатъчно голяма да мотивира земеделските производители да използват торове. Проучванията върху резултата за културите трябва ... »

06.18.13
Ефективност при торене със Сяра

Ефективност при торене със Сяра Сярата- така както и азотът е необходим за хранителен елемент , без който растението не може да съществува. Усвоява се от растенията в големи количества, често толкова ... »

05.14.13
Нитратна деректива- Оригинален документ -engl.

This document is meant purely as a documentation tool and the institutions do not assume any liability for its contents►B COUNCIL DIRECTIVEof 12 December 1991concerning the protection of waters against pollutio... »

05.14.13
Преведена версия на Нитратна деректива

Преведена версия на Нитратна деректива -angl.pdf Page 1 Този документ е средство за документиране и институциите не поема никаква отговорност за съдържанието му ► B Дире... »

05.14.13
ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК НА ИНВЕСТИЦИИ ПО НИТРАТНАТА ДИРЕКТИВА

ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК НА ИНВЕСТИЦИИ ПО НИТРАТНАТА ДИРЕКТИВА (ДИРЕКТИВА 91/676/ЕИО), СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА” ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2... »

05.12.13
История на хелацията и EDTA

История на хелацията и ЕДТА За баща на модерната биохимия се смята химикът от френско- швейцарски произход Алфред Вернер, които през 1893 разработва теория за координационните съединения, които днес с... »

05.12.13
Употреба на хелатни минерали при хората

Хелатни минерали Сред многото добавки с витамини и минерални на пазара, хелатните минерали са малко по – скъпи. Мнозина вярват, че хелатните минерали се абсорбират по – лесно и по – добре се усвояват... »

04.01.13
Иновации в хранителната индустрия ще разработват български и сръбски учени

Иновации в хранителната индустрия ще разработват български и сръбски учени. Двустранният интерес ще бъде скрепен чрез договор за сътрудничество между Селскостопанска академия и Университета в Ниш. За това се до... »

04.01.13
Министър Станков откри „Седмицата на гората-2013 г.” в Благоевград

Министърът на земеделието и храните  проф. Иван Станков откри „Седмицата на  гората – 2013 г.” в Благоевград. В приветствието си той  каза, че имаме голямото и важно задължение да опазим гората и... »

04.01.13
Прием по 11 мерки от ПРСР през 2013 г.

Министерството на земеделието и храните и ДФ „Земеделие” ще отворят приеми по 11 мерки от Програмата за развитие на селските райони. След допълнителни анализи ще се определят конкретните дати и бюджети за всеки... »

03.28.13
Удължава се срокът за кандидатстване по лозарската програма

До 20 юни 2013г. ще продължи приемът на единни заявления за подпомагане по мерките от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 – 2013/2014 г. Целта е по-голям брой земеделски ст... »

03.28.13
ДФ „Земеделие” подпомогна над 40 000 тютюнопроизводители със 72 млн. лв.

На 26 март фонд "Земеделие" изплати субсидиите по Схемата за национални доплащания за тютюн. Близо 72 млн. лева бяха преведени по сметките на над 40 000 тютюнопроизводители. Помощта се изплаща на килограм тютюн... »

03.28.13
Научен и бизнес съвет към МЗХ ще разработи стратегии за развитие на слабите производства

Стратегии за развитие на слабите производства в България ще разработи новият научен и бизнес съвет, който ще бъде създаден в петък към Министерството на земеделието и храните.  Това съобщи министърът на зе... »

03.11.13
С И Г Н А Л за провеждане на растителнозащитно мероприятие

Сигурност всеки ден МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ   ... »

03.11.13
Зам.-министър Светлана Боянова се срещна с Асоциацията на зърнопроизводителите

Решението на основните проблеми в земеделието ни и успехът в усвояването на субсидиите зависят на първо място от това да имаме ясна, достъпна и пълна информация. Първата крачка в създаването ред я правим със съ... »

03.11.13
Приемат заявления за обезщетение за измръзнала рапица и хуманно отглеждане на животни

            От 5 до 29 март 2013 г. областните дирекции на фонд „Земеделие” ще приемат документи за компенсация на земеделски производители, чиято рек... »

02.18.13
Агроекспертс с участие на международния Пловдивски панаир АГРА 2013 г.

Преди повече от 120 години е дадено началото на панаирното дело у нас. Международния панаир Пловдив, който се провежда всяка година дава възможност на многобраншови организации да представят своите продукт... »

02.18.13
Изтече забраната за торене с азот в нитратно уязвимите зони

     В края на миналата  седмица изтече забраната за торене с азот в нитратно уязвимите зони. Специалисти от института в Пловдив предупреждават, че торенето в/у снежна покривка носи гол... »

02.18.13
Ще бъдат изплатени субсидиите на зърнопроизводителите

     След приключила среща, днес, при министър-председателя Бойко Борисов, стана ясно, че ще бъдат изплатени субсидиите на земеделските производители за единица площ. Очаква се още във вторн... »

02.11.13
Модернизират 106 стопанства с 18.5 милиона лева от Програмата за развитие на селските райони

     Новата техника ще бъде купена със субсидии по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Точният размер на средствата е 18... »

02.11.13
Готовност за плащане на субсидиите за единица площ ще има след средата на март

     Министерството на земеделието и храните чрез Държавен фонд „Земеделие” още на 21 януари е заявило информацията относно  директните плащания за единица площ, за да бъде изплатена су... »

02.06.13
"Списък от 10 лъжи" на земеделския министър

     Тъжните констатации за този мандат” на Найденов включват:-неизпълнено обещание за алтернативна заетост в сектора– по данни на самото министерство земеделските стопанства в България са н... »

02.06.13
Откриха борсата за семена и посадъчен материал в Добрич

     Форум като Борсата за семена и посадъчен материал, който ежегодно се провежда в Добрич, е поредна стъпка за издигане престижа на българското земеделие. Това заяви в приветственото си сл... »

02.06.13
Агроекспертс с участие на международния Пловдивски панаир АГРА 2013 г.

     Преди повече от 120 години е дадено началото на панаирното дело у нас. Международния панаир Пловдив, който се провежда всяка година дава възможност на многобраншови организации да предс... »

02.01.13
Близо 6 млн. лева са вложени по ПРСР в „Евросело” 2012 – Черниче

    Министър Найденов обясни, че в цялата област Благоевград одобрените проекти по ПРСР са за над 138 млн. лева.    В избраното за „Евросело” 2012, село Черниче, община Симитли са ... »

За контакти


View Agroexperts Ltd in a larger map
гр. Варна пл. Пенчо Славейков 4А ет.3