ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ ОТ AGRO.EXPERTS
ТЕЧЕН АЗОТЕН ТОР (UAN)
ЛОГИСТИЧНИ РЕШЕНИЯ ОТ AGRO.EXPERTS
ВИДОВЕ ТОРЕНЕ И ПОЛЗИ
ТЕХНОЛОГИИ НА ТОРЕНЕ С ТЕЧНИ ТОРОВЕ

ВИДОВЕ ТОРЕНЕ

ОСНОВНО ТОРЕНЕ

Чрез него растенията си осигуряват хранителни вещества за целия вегетационен период и особено в периода на интензивен растеж, когато корените черпят хранителни вещества от по-голяма дълбочина. С основното торене се внасят на дълбочина на орния слой с основната обработка на почвата. При пролетните култури торовете се заорават с дълбоката оран, а при зимните с първата предсеитбена обработка. С основното торене се внасят торове, които са слабо подвижни и не се измиват от почвата. Също така заедно с основотното торене се внасят и органични торове.

ПРЕДСЕИТБЕНО ТОРЕНЕ

То осигурява необходимата леснодостъпна храна близо до нарастващите корени в началния период от растежа и развитието на растенията. С предсеитбеното торене се внасят азотните и невнесените фосфорни
торове. Торовете се внасят с предсеитбената оран или с последното култивиране. За зимните култури предсеитбено се внася от 1/3 до 1/2 от азота ако е необходимо и цялото количество фосфорни и калиеви торове, тъй като преди сеитбата им не се извършва основна обработка на почвата. За пролетните култури се внася останалата , невнесена с основното торене част от фосфорните и калиевите торове и 1/2 до 1/4 ( при поливни условия) или цялото количество азот ( при неполивни условия).

ПРИСЕИТБЕНО ТОРЕНЕ

Целта на присеитбеното торене е да се снабдят растенията с усвоим фосфор в най-ранния период от растежа и развитието им т.е непосредствено след поникването. Прилага се при култури особено чувствителни към недостиг на фосфор в този период, когато кореновата система е малка и има слаба усвояваща способност. Извършва се едновременно със сеитбата и разсаждането на растенията, като предварително торът добре се смесва със семената. За торене се използва предимно гранулиран Троен Суперфосфат. Прилага се главно при зимни култури. Предимството при този тип торене е, че торовете попадат много близо до семената, хранителните вещества се използват веднага с поникването на растенията и се намаляват производствените разходи. Трябва да се избягва присеитбено торене с еднокомпонентни азотни торове (единични), за да не се намалява кълняемостта на семената.

ПОДХРАНВАЩО ТОРЕНЕ

Извършва се по време на вегетацията. Чрез него растенията се снабдяват с необходимите им хранителни вещества в периоди, когато са им особено необходими. Тори се с лесноподвижни, бързоусвоими торове предимно азотни. Целта е при повърхностно внасяне, те бързо да проникнат в зоната около корените на растенията. При зимните житни култури преди започване на вегетацията се извършва едно ранно пролетно подхранване, което дава най-добър ефект. Пролетните култури се подхранват един или два пъти преди първото опаковане и с една от поливките. Съвместното внасяне на промишлени торове едновременно с поливната вода или дъждуването повишава коефициента на използване на хранителните вещества от торовете с около 20 – 30 %, при едновременно намаляване разходите за труд с около 25 %.

ЗАПАСЯВАЩО ТОРЕНЕ

Извършва се с големи норми бавнодействащи торове, предимно фосфорни и калиеви с цел създаване на оптимално равнище на запасеност на почвата с определен вид хранителни елементи. Торовете с внасят еднократно с дълбоката обработка при полските култури (люцерна, царевица, цвекло и др.) и с риголването при създаването на трайни насаждения.